2. Planlægning

           

Ud fra idefasens projektforudsætninger identificeres de nødvendige fagområder og interessenter. I samarbejde med de enkelte faggrupper, laves en uddybning af specifikke arbejdsopgaver som kan understøttes af BIM anvendelser. Dette resulterer i en bruttoliste som løbende detaljeres og prioriteres. Ud fra de identificerede fag- og udviklingsområder opbygges testorganisation. Det anbefales at lave en udviklingsmatrix med tværgående udviklingsspor.

Inden planlægningen detaljeres, laves en overordnet BIM modenhedsmåling på projektet. Dette giver et mål for BIM modenhed, og vil samtidig være med til at opstille en række forudsætninger for de en enkelte BIM anvendelser. Resultatet bruges til at revurdere og uddybe de forudsatte værdiskabelser.

Der er nu grundlag for at opstarte et planlægnings- og udviklingsloop for de enkelte BIM anvendelser. Her besøges og genbesøges følgende spor:

  • Definition af BIM anvendelsen
  • Gevinstrealisering
  • Informationskrav
  • IT infrastruktur

Projektets BIM modenhed og IT systemvalg vil give nogle foruddefinerede bindinger som indarbejdes i loopet. Der kan være forhold som gør, at det ikke er muligt at detailplanlægge de enkelte BIM anvendelser på nuværende tidspunkt. Hvor det ikke er muligt noteres dette som en testforudsætning, samt at det afklares under gennemførsel af projektet. Til erfaringsopsamling og videreformidling af resultater udarbejdes der en evaluerings- og kommunikationsplan.

Resultaterne af planlægningen udgør således en testramme som dokumenteres på baggrund af BIM Infra.dk paradigmet for IKT-specifikationer.