1. Idé

           

Inden arbejdet med testmodellen går i gang, er det vigtigt at have den grundlæggende forståelse for BIM anvendelser.

Et BIM infra.dk testprojekt involverer altid mere end én part. Tanken er, at alle involverede parter bidrager til projektet, og samtidig får noget ud af at deltage. En ide til et testprojekt kan starte på mange forskellige måder. Fælles for projekterne er, at resultaterne skal være med til at styrke og udvikle BIM infra.dk’s eksisterende skabeloner og vejledninger.

Alle typer af anlægs- og fornyelsesprojekter indenfor vej og bane, der vil arbejde med BIM- anvendelser på en ny måde, kan blive et BIM testprojekt. Ved at følge testmodellen kan projekternes resultater evalueres og indarbejdes i BIM Infra.dk’s standarder og vejledninger.

I første fase af projektet defineres de overordnede testmål. Her fokuseres på projektets ønsker og ideer til at teste BIM. Det er muligt at udføre en indledende BIM modenhedsmåling, men ikke noget krav. Som inspiration til værdiskabende BIM anvendelser, kan det være en god ide at se på projekts udfordringer og risici. Her vil der typisk være mulighed for at hente gevinster ved anvendelse af BIM. BIM Infra.dk vejleder også gerne omkring målsætning og muligheder ved indgåelse i testprojekter.

Målfastsættelsen udgør udgangspunktet for de forestående test. BIM infra.dk vil supportere projektet i at omsætte målene til BIM anvendelser. Til hver enkelt anvendelse identificeres og knyttes en mulig værdiskabelse baseret på overordnet skøn. Detaljeringen og prioritering afhænger i idéfasen af det enkelte projekt.

Som dokumentation laves en generel beskrivelse af projektet. Denne vil fremadrettet udgøre projektets forudsætninger, som løbende genbesøges og holdes opdateret. Der laves en forventningsafstemning blandt testdeltagerne, og er der fortsat et fælles ønske om at gå videre med planlægningen, laves der en hensigtserklæring.