4D Tidsplanlægning

Beskrivelse

En proces hvori en 4D-model (3D-model med en tidsdimension) bruges til at planlægge et projekts udførselsperiode. 4D-tidsplanlægning kan bruges med forskellige fokus såsom simulering af leverancer, pladsudnyttelse af byggepladsen, maskiners brug, byggetakter osv. 4D modellering er et stærkt værktøj til visualisering og kommunikation der kan give planlæggeren, designeren, entreprenøren samt projektejeren en bedre forståelse af projektets milepæle, løbende opdateringer og fordre en stillingstagning til komplekse knudepunkter eller simuleringsscenarier, for hele tiden at kunne styre den optimale udførsel og dokumentere de ændringer finder sted undervejs.

Potentiel værdi
 • Muliggør bedre tværfaglig forståelse for takt og rækkefølge i tidsplaner, herunder visning af slæk og kritisk vej
 • Synliggør og muliggør analyse af behandlede og ikke-behandlede risici
 • Muliggør dynamiske ændringer og visualiseringer af tidsplaner i et samlet datasæt
 • Integrerer planlægningen af bemandings-, materielmæssige, lokations- og materialeressourcer i en samlet visning
 • Rumlige og planlægningsmæssige kollisioner kan visualiseres og elimineres
 • Muliggør visninger af grove volumener/indikationer af fremtidige forhold
 • Muliggør kontroller af mængder og faktisk produktion i løbet af udførelsen
 • Optimerer tids- og lokationsrestriktioner i tidsplaner ift. hinanden
 • Muliggør et overblik for bygherre, af den faktiske produktion mod den planlagte produktion i udførelsen
 • Muliggør tidlige vedligeholdsanalyser i udførelsesplanlægningen af det færdige projekt
 • Muliggør mere præcise tilbud på entreprisearbejder idet entreprenøren kan se kompleksiteten og div. afhængigheder i en række aktiviteter i 3D
 • Optimerer byggepladsledelse
 • Kan anvendes til borgerhøringer, offentlig kommunikation og lignende
 • Muliggør regelmæssige opdateringer omkring den faktiske produktion for bygherre i de samme enheder som i tilbudslisten
 • Muliggør monitorering af indkøb, leverancer og generel forsyning til arbejds- og byggepladser
 • Muliggør hurtige analyser om omdisponering af midlertidige konstruktioner og arbejdspladsforanstaltninger
 • Muliggør nøjagtige risici og løsninger heraf ift. arbejdsmiljøkoordinering og sikkerhed
 • Minimerer tværfaglig planlægstid på projekter
Ressourcekrav og forudsætninger
 • Modellerings- og kvalitetssikringssoftwares
 • Fælles datamiljøer (CDE)
 • 3D fagmodeller
 • Designstandarder og normer
 • Fornøden/tilstrækkelig hardware
 • 4D software
BIM niveauer

4D-tidsplanlægning fungerer på forskellige niveauer, alt efter behov, værdi og afhængigheder i til andre BIManvendelser. BIM Infra ser overordnet følgende niveauer for 4D-tidsplanlægning:

Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5
3D-modeller bruges til simple visninger af faseskift og byggetakter, ved at vise eller skjule geometri/komponenter i en billedsekvens, med en grov tidslinje4D-modellering bruges med korrekte data fra en hovedtidsplan og bruges aktivt i projektering og planlægning4D-modellering bruges med korrekte data fra en udførelsestidsplan, i et udvalgt planlægningsværktøj som også kan bruges i udførelsen4D-modeller opdateres løbende ift. projekt- og tidsplansændringer og tages i øvrigti brug andre steder, fx i arbejdsmiljø, sikkerhed og datilplanlægning4D-modeller opdateres løbende ift. projekt- og tidsplansændringer og status for den samlede plan, ift. registreret fremdrift i udførelsen
Tabel der beskriver de fem niveauer for 4D-tidsplanlægning