Klassifikation og objektstruktur

Januar 2020

Arbejdsgruppen Klassifikation og Objektstruktur under BIM Infra.dk har udarbejdet en anbefaling angående klassifikationssystemer for infrastruktur.

Arbejdsgruppen bestående af medarbejdere fra de to bygherreorganisationer i BIM infra.dk (Banedanmark og Vejdirektoratet), har tilgået arbejdet som et ”Desk Study”. Derudover har flere af arbejdsgruppens medlemmer deltaget i internationale seminarer og lokale brancheworkshops. Udgangspunktet har været vidensopbygning og identifikation og vurdering af eksisterende klassifikationssystemer.

Arbejdsgruppen har desuden haft sparring med specialister undervejs i projektet, ligesom der har været afholdt møder med organisationer som Molio og CoClass International.

Arbejdsgruppen er nået frem til følgende konklusion:

Der ikke findes ét klassifikationssystem, der kan dække behovet nu og i fremtiden fuldt ud. Men resultatet viser også, at der er to klassifikationssystemer, der tilnærmelsesvis opfylder kravene og som kan anbefales af arbejdsgruppen. I vurderingen af egnetheden af de forskellige undersøgte klassifikationssystemer, har arbejdsgruppen lagt særligt vægt på at systemerne tilgodeser livscyklus samt at de dækker domænerne indenfor infrastruktur. Derudover er der i nogen grad lagt vægt på, at systemerne lever op til åbne, internationale standarder og at vi har kunnet se et udviklingspotentiale for systemet. Det har også været en del af vurderingen, om systemerne er implementeret i software, er anvendt internationalt, har mulighed for en passende detaljeringsgrad, at man kan yde indflydelse på udviklingen af systemet og endeligt om tabelopbygning og systemstrukturen er til at gennemskue og anvende.

De to klassifikationssystemer, vi anbefaler, er CCS og CoClass. Forretningsmodellerne for de to systemer er meget forskellige og bør undersøges nærmere. Ligeledes bør det undersøges nærmere med hensyn på implementering af systemerne herunder livscyklus dækning (vugge til grav) samt objektstruktur.

Arbejdsgruppens undersøgelser har ligeledes synliggjort, at der er mange overvejelser, der skal tages i betragtning i det videre arbejde med implementering af BIM i infrastrukturbranchen i Danmark, herunder:

At det er nødvendigt med ét fælles system i branchen – og at systemet følger internationale standarder, så man kan sikre anvendelsen af data i fremtiden.

At der i forbindelse med en implementeringsplan skal gøres overvejelser om niveauet for klassifikation – set i fht. identifikation, assets og egenskabsdata. Her er det essentielt at inddrage flere databrugere bl.a. driftsorganisationerne.

At det er nødvendigt at følge udviklingen nøje – både indenfor det tekniske (OTL, IFC og semantic web), indenfor arbejdet med standarder og indenfor de fællesskaber, der er opstået i ønsket om at lave fælles løsninger på de samme udfordringer lande i mellem (gennem deltagelse i det nordiske samarbejde samt CCS/CoClass International (en samling af nordiske og baltiske lande, der arbejder mod fælles kerne i et fælles klassifikationssystem indenfor infrastruktursegmentet)).

Det er arbejdsgruppens anbefaling at iværksætte et proof of concept af de to anbefalede klassifikationssystemer, så man gennem teksniske og praktiske erfaringer forholdsvis hurtigt kan danne sig et overblik over muligheder og begrænsninger ved implementering af det enkelte system. Det bør overvejes om denne opgave kan skaleres og evt. løses i et internationalt samarbejde.

Nordisk rapport om klassifikationssystemer for infrastruktur og transportsektoren

Som supplement til den interne undersøgelse har de syv vej- og jernbaneadministrationer i de nordiske lande har bestilt undersøgelsen, som skal belyse behovet for klassificering i det digitaliserede anlæg. Undersøgelsen er gennemført af Phil Jackson fra Storbritannien i samarbejde med BuildingSMART Nordic. De syv bygherre organisationer er: Banedanmark og Vejdirektoratet fra Danmark, Trafikverket fra Sverige, Väylä fra Finland, Vegvesen, Bane NOR og Nye Veier AS fra Norge.

Rapporten undersøger de aktuelle klassifikationssystemer, samtidig med at det anerkendes, at de nuværende værktøjer og systemer er nødt til at være forberedt på den voksende udvikling mod en fuld digital beskrivelse af assets og deres funktioner. Derudover ser rapporten på output fra informationsmodeller og linked data, der skaber en ‘smart infrastruktur’ verden.

Download rapporten her: Link