Afsluttet: Høring – CAD lagstruktur

Høring – CAD lagstruktur

Afsluttet

Hermed sendes en pakke indeholdende en opdateret lagstruktur til høring.

CAD lagstrukturen udgør er et vigtigt værktøj til at strukturere data i CAD fagmodeller. I det tidligere branchesamarbejdet for Det Digitale Anlæg er der udarbejdet en lagstruktur som fortsat anvendes i dag. Der arbejdes i BIM infra.dk på opbygning af en klassifikation og objektstruktur, men det vurderes, at vi i en lang periode fortsat vil gøre brug af CAD lagstrukturen.

For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden, besluttede styregruppen for BIM Infra.dk at igangsætte udvalgte opgaver vedrørende vedligeholdelse og revision af DDA CAD lagene. Arbejdet blev igangsat i april 2019, og der sendes hermed en pakke indeholdende lagstrukturer til CAD-produktion i anlægsprojekter til høring.

Der gøres opmærksom på:

  • De største ændringer er sket i lagstrukturerne for Bane (TR), Afvanding (TA) og Ledningsregistrering (TF).
  • Der bliver ikke svaret specifikt på de tidligere indkomne ønsker, da de er kommet i mange forskellige formater. Mener man ikke, at de reviderede lagstrukturer kan anvendes som følge af manglende indarbejdelse af ønsker, må man kommentere igen ved udfyldelse af vedlagte høringsskema.
  • Kun forkerte eller misvisende lag for TB, TC, TH, TK, TT, TV, TX vil blive rettet. Ønsker om større omstruktureringer eller tilføjelser, må komme i en eventuel senere, større revision.

 

Pakken indeholder også ressourcefiler, der kan bruges af MicroStation og til dels Autocad. Disse indgår ikke i høringen men er et arbejdsværktøj som stilles til rådighed. Der kan ikke kommenteres på ressourcefilerne.

Høringsforløb

Der er udarbejdet et høringsskema, hvori bemærkninger til pakken kan registreres og sendes til info@biminfra.dk. Ved høringsfristens udløb samles kommentarerne, vurderes og evt. indarbejdes.

Slutresultatet offentliggøres gennem biminfra.dk.

Svarene til de enkelte kommentarer sendes i videst muligt omfang til den, der har indsendt dem

Frister

Udsendelse af høringsmateriale 11. maj 2020
Kommenteringsperiode 31. maj 2020
Opsamling og besvarelse August 2020
Frigivelse August 2020

 

Tilbage til høring