BIM Infra.dk testmodel

 

December 2020

BIM Infra.dk testmodel

Den videre udvikling i BIM infra.dk sker gennem testprojekter. Her bygges oven på de resultater, der blev skabt i arbejdet med definering og uddybning af BIM modenhedsniveau 2: BIM Infra.dk modenhedsniveau 2

For at understøtte en fælles udvikling, erfaringsopsamling og generalisering har BIM infra.dk udarbejdet en testmodel. Formålet er at understøtte projekterne med et sæt udviklingsrammer samt en række skabeloner. Ved at følge testmodellen får testprojekterne mulighed for at dele og udnytte erfaringerne fra øvrige testprojekter. Resultaterne vil løbende blive opsamlet og evalueret, og positive erfaringer vil i samarbejde med BIM anlægsforum blive indarbejdet i de eksisterende BIM infra.dk specifikationer og vejledninger.

Testmodellen bygger på principperne i BIM execution planning, hvor begrebet BIM anvendelser spiller en central rolle. BIM Infra.dk har udarbejdet en guide til at forstå og udvælge BIM anvendelser, som kan findes i en engelsk udgave ved at følge dette Link: BIM use guide. Mange af testmodellens skabeloner understøtter ligeledes arbejdet med BIM anvendelserne.

De overordnede rammer for indgåelse af aftaler om BIM testprojekter er beskrevet i følgende baggrundsnotat Rammer for test. Som supplement giver denne vejledning et bud på de aktiviteter og skabeloner som understøtter gennemførsel af testprojekter.

Vejledningen for BIM-anvendelserne samt de tilhørende skabeloner er engelsksprogede. Det vurderes løbende om der er behov for at oversætte skabelonerne til dansk. Det enkelte testprojekt bestemmer selv i hvorvidt skabelonerne udfyldes på dansk eller engelsk.

Testmodellen

 

Testmodellen er principiel og skal tilpasses det enkelte projekt. Det forventes ikke, at alle projekter følger modellens trin fra start til slut. Der vil for eksempel være allerede igangværende projekter som bidrager med test. Det vil være en fordel at genbesøge aktiviteterne fra de tidligere faser. I planlægningen arbejdes der til et muligt detaljeringsniveau for BIM-anvendelserne. Det må forventes at planlægning og udvikling foresætter imens projektet gennemføres. Derfor genbesøges og opdateres den udførte planlægning løbende.

Denne gennemgang giver et eksempel på hvordan testmodellen kan anvendes, men det skal igen bemærkes, at hvert enkelt projekt skal forholde sig til modellen.

Testmodellen vil i sig selv løbende blive evalueret. De praktiske erfaringer fra arbejdet med testprojekterne vil blive indarbejdet og hele tiden være med til at forbedre modellen og de tilhørende skabeloner.

 

1. Idé

Et BIM infra.dk testprojekt involverer altid mere end én part. Tanken er, at alle involverede parter bidrager til projektet, og samtidig får noget ud af at deltage. En ide til et testprojekt kan starte på mange forskellige måder. Fælles for projekterne er, at resultaterne skal være med til at styrke og udvikle BIM infra.dk’s eksisterende skabeloner og vejledninger.

Alle typer af anlægs- og fornyelsesprojekter indenfor vej og bane, der vil arbejde med BIM- anvendelser på en ny måde, kan blive et BIM testprojekt. Ved at følge testmodellen kan projekternes resultater evalueres og indarbejdes i BIM Infra.dk’s standarder og vejledninger.

I første fase af projektet defineres de overordnede testmål. Her fokuseres på projektets ønsker og ideer til at teste BIM. Det er muligt at udføre en indledende BIM modenhedsmåling, men ikke noget krav. Som inspiration til værdiskabende BIM anvendelser, kan det være en god ide at se på projekts udfordringer og risici. Her vil der typisk være mulighed for at hente gevinster ved anvendelse af BIM. BIM Infra.dk vejleder også gerne omkring målsætning og muligheder ved indgåelse i testprojekter.

Målfastsættelsen udgør udgangspunktet for de forestående test. BIM infra.dk vil supportere projektet i at omsætte målene til BIM anvendelser. Til hver enkelt anvendelse identificeres og knyttes en mulig værdiskabelse baseret på overordnet skøn. Detaljeringen og prioritering afhænger i idéfasen af det enkelte projekt.

Som dokumentation laves en generel beskrivelse af projektet. Denne vil fremadrettet udgøre projektets forudsætninger, som løbende genbesøges og holdes opdateret. Der laves en forventningsafstemning blandt testdeltagerne, og er der fortsat et fælles ønske om at gå videre med planlægningen, laves der en hensigtserklæring.

2. Planlægning

Ud fra idefasens projektforudsætninger identificeres de nødvendige fagområder og interessenter. I samarbejde med de enkelte faggrupper, laves en uddybning af specifikke arbejdsopgaver som kan understøttes af BIM anvendelser. Dette resulterer i en bruttoliste som løbende detaljeres og prioriteres. Ud fra de identificerede fag- og udviklingsområder opbygges testorganisation. Det anbefales at lave en udviklingsmatrix med tværgående udviklingsspor.

Inden planlægningen detaljeres, laves en overordnet BIM modenhedsmåling på projektet. Dette giver et mål for BIM modenhed, og vil samtidig være med til at opstille en række forudsætninger for de en enkelte BIM anvendelser. Resultatet bruges til at revurdere og uddybe de forudsatte værdiskabelser.

Der er nu grundlag for at opstarte et planlægnings- og udviklingsloop for de enkelte BIM anvendelser. Her besøges og genbesøges følgende spor:

  • Definition af BIM anvendelsen
  • Gevinstrealisering
  • Informationskrav
  • IT infrastruktur

 

Projektets BIM modenhed og IT systemvalg vil give nogle foruddefinerede bindinger som indarbejdes i loopet. Der kan være forhold som gør, at det ikke er muligt at detailplanlægge de enkelte BIM anvendelser på nuværende tidspunkt. Hvor det ikke er muligt noteres dette som en testforudsætning, samt at det afklares under gennemførsel af projektet. Til erfaringsopsamling og videreformidling af resultater udarbejdes der en evaluerings- og kommunikationsplan.

Resultaterne af planlægningen udgør således en testramme som dokumenteres på baggrund af BIM Infra.dk paradigmet for IKT-specifikationer.

3. Gennemførelse

Gennemførelse af testen bygger på planlægningsfasen. Her vil det være nødvendigt at justere og opdatere dokumentationen i takt med at BIM anvendelserne bliver yderligere detaljeret.

Når anvendelserne er gennemført, laves en endelig dokumentation og effekten evalueres. Til slut laves en samlet projektevaluering, med fokus på at videregive anbefalinger til generalisering i BIM infra.dk.

4. Generalisering

På baggrund af projektets resultater og anbefalinger, laver BIM infra.dk en opsamling på tværs af alle testprojekter. Her fokuseres på, hvilke gevinster der kan generaliseres og bringes i spil på fremtidige infrastrukturprojekter. Eventuelle ændringer indarbejdes i BIM Infra.dk’s materiale. BIM anlægsforum bruges løbende som sparringspartner, og ved væsentlige ændringer i materialet foretages en branchehøring.

Dokumentation

Som opfølgning og dokumentation på testprojektet laves en testrapport. Rapporten tager udgangspunkt i en word skabelon som løbende udfyldes efterhånden som testfaserne skrider frem. Ændres forudsætningerne fra de tidligere faser som følge af forudsætningsændringer, testresultater eller evalueringer, er det hele tiden muligt at genbesøge og opdatere dokumentationen. Skabelonen for testprojektrapporten er i første omgang udarbejdet på dansk, men ønsker projekterne at lave en engelsksproget dokumentation, udarbejder BIM infra.dk dette.

Nedenstående tabel viser overskrifterne i testrapporten, og giver et overblik over hvilke afsnit der løbende tilføjes som faserne skrider frem. Dokumentationen for de tre første faser laves af testprojektet i samarbejde med BIM infra.dk. Generalisering laves i BIM Infra.dk i samarbejde med BIM anlægsforum.

Testprojektrapport
udarbejdet i samarbejdet med BIM Infra.dk.

BIM
Infra.dk materiale udarbejdet i samarbejde med BIM anlægsforum

 

1. Ide

2. Planlægning

3. Gennemførsel

4. Generalisering

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Krav til BIM modeller

Fokuspunkter

Fokuspunkter

Udfordringer/risici

BIM anvendelser

BIM ønsker

BIM ønsker

Projektets BIM ønsker

IKT paradigme

BIM anvendelser

BIM anvendelser

Mulige BIM anvendelser

Testmodel og beskrivelser

Værdiskabelse

Værdiskabelse

Mulig værdiskabelse

 

 

Fagområder og interessenter

Fagområder og interessenter

 

 

Prioritering

Prioritering af anvendelser

 

 

Projektorganisation

Projektorganisation

 

 

Udviklingsspor

Udviklingsmatrix

 

 

BIM modenhed

Fastlægge BIM modenhed

 

 

Konkretisering og værdiskabelse

Værdiskabelse for anvendelser

 

 

BIM anvendelser

BIM anvendelser

 

 

 

Evaluering af projekt

 

 

 

Evalueringer af BIM anvender

 

Til hver af faserne er der udarbejdet en række skabeloner og dokumenter, som understøtter test og dokumentation. Nedenstående tabel giver et overblik over hvornår de forventes anvendt gennem faserne.

Skabeloner og dokumenter

 

1. Ide

2. Planlægning

3. Gennemførsel

4. Evaluering

Rapportskabelon

Rapportskabelon

Rapportskabelon

Krav til BIM modeller

Test project description
template

Kick-off meeting preparation
list

Evalueringskema

BIM anvendelser

Potential value template

Kick off agenda

 

IKT paradigme

BIM use and BIM goal template

Generic tactical BIM uses

 

Testmodel og beskrivelser

Alignment meeting agenda

BIMinfra ICT paradigmes

 

 

LoI template

LOD specification

 

 

 

Information exchange template

 

 

 

Test project finalization
meeting agenda

 

 

 

Test project finalization
meeting

 

 

 

preperation list

 

 

 

Maturity and evaluation model

 

 

 

Baggrund

Rammer for BIM Infra.dk testprojekter

BIM Infra.dk BIM uses

Præsentation fra høringsmøde 

 

Download skabeloner

Skabeloner testmodel (NB for download i Chrome browser, højreklik og vælg åbn)