BIM Infra.dk modenhedsniveau 2

Februar 2020

I perioden 2018 – 2019 har fokus været at skabe et stabilt BIM fundament for anlægsbranchen i Danmark. Vejdirektoratet og Banedanmark har sammen med branchen arbejdet med den måde vi arbejder med digitale modeller. Udgangspunktet har været tilgangen hos de to bygherrer organisationer, og fokus har været på at skabe en ensartet forståelse af data og den måde der arbejdes med denne. Arbejdet er gennemført i arbejdsgrupper bestående af medarbejdere fra de to organisationer, og løbende er resultaterne konsulteret med branchen gennem dialog, workshops og høringer.

Målet med arbejdet har været at understøtte branchens udvikling mod BIM infra.dk modenhedsniveau 2:

”Anvendelsen af tegninger som del af udbudsmateriale minimeres og informationer videregives i stedet gennem 3d modeller. Her arbejdes med 3d anlægsobjekter, som geometrisk gengives for den ydre afgrænsning. Størstedelen af fagområderne arbejder i 3d og der sker en systematisk koordinering på tværs. Der sker i højere grad en mængdekontrol ud fra modellerne. De visuelle kontroller suppleres med en maskinel kollisionskontrol. Entreprenøren anvender modeller i forbindelse med beregning af tilbud, samt til maskinstyring inden for opbygning af vej/banen. Projektets dataudveksling sker gennem et projektweb placeret på en fælles server, som ligeledes håndterer en simpel processtyring. Hvor der eksisteres valide og softwareunderstøttet åbne BIM-formater som dækker anlægsområdet anvendes dette. Alternativt anvendes de proprietær formater. I forbindelse med afslutning af anlægsarbejdet suppleres det traditionelle som udført materiale med digitale modeller. Driftssystemer henter delvist informationer fra de digitale modeller.”

Projektet ”Krav til BIM-modeller” har set på navngivning og beskrivelser. BIM modellen anses i dag for at være en 3D model. Modellerne er struktureret i CAD filer efter hvilke fagområde, de hører til. De enkelte filer er struktureret efter en specifik lagstruktur, som sammen med koordinatsættet gør det muligt at lokalisere de enkelte objekter. Arbejdsgruppen har udarbejdet en fælles navngivning og tilhørende overordnet beskrivelse for modellerne. Beskrivelserne er suppleret med graduering af indholdets udseende og detaljeringsgrad, så det kan bruges gennem projektets livscyklus. Materialet har været til høring i branchen, og er indarbejdet i de to organisationers modelbeskrivelser.

I projektet ”IKT-aftaler” er der arbejdet med de krav bygherren sætter til sin leverandør i forhold til digitale data. Også her er der taget udgangspunkt i en sammenskrivning af de to bygherreorganisationers eksisterende materiale. Efterfølgende er dette suppleret med inspiration fra byggeriet, og i fællesskab er der udarbejdet et nyt og styrket paradigme. Materialet har været i branchehøring, og der er lavet en endelig udgave af dokumentet, som fremadrettet danner grundlag for vores udbud. Samtidig er der udarbejdet en neutral udgave af paradigmet, som nu udgør en anbefaling på BIM Infra.dk.

Som grundlag for det videre udviklingsarbejde, har vi haft behov for at opbygge viden og skabe en fælles tilgangsvinkel til klassifikation set med infrastruktur øjne gennem BIM briller. I Projektet ”Klassifikation og objektstruktur” er der skabt et overblik over begrebsverdenen, samt set på hvilke eksisterende klassifikationssystemer, det giver mening at basere den videre udvikling på. Udover den nationale debat, er spørgsmålet også bragt i spil i samarbejde med de øvrige nordiske infrastrukturejere. Dette har resulteret i en rapport, som er med til at skabe en fælles nordisk forståelse, og baner vejen for et styrket samarbejde på området. Rapporten har vakt international interesse, og kan findes på BIM Infra.dk. Resultatet af gruppens egne undersøgelser, er en anbefaling af til det videre arbejde, samt en perspektivering på de udfordringer der er forbundet med udvælgelse af klassifikation til BIM modeller for infrastruktur.

I BIM Infra.dk har der desuden været fokus på afprøvning af BIM Infra.dk modenhedsniveau 2 i praksis. I samarbejde med branchen, er der identificeret en række BIM anvendelser og teknologier, som mulige testprojekter. Dette har resulteret i gennemførsel af to testprojekter, som har haft til formål at vise potentialet i anvendelsen af BIM på anlægsprojekterne. For hvert testprojekt er der er udarbejdet en rapport med resultaterne.

Vejdirektoratet og Banedanmark har indarbejdet de fælles beskrivelser i de krav som sættes til fremtidige anlægsprojekter. Organisationernes form og layout er individuelt, men indholdet og strukturen bygger på arbejdet i BIM Infra.dk